Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Home   »    porady kredytowe   »    Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Jak legalnie zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na powodzenie starań o uzyskanie kredytu hipotecznego jest bez wątpienia zdolność kredytowa. To ona decyduje o warunkach zobowiązania na jakie może liczyć dana osoba, a także czy w ogóle jakikolwiek bank zdecyduje się jej udzielić finansowania. Warto więc zrobić wszystko, by udając się do banku z chęcią otrzymania kredytu hipotecznego, nasza zdolność kredytowa była jak najlepsza. Jak to zrobić?

Kredyty dla Firm

Przede wszystkim warto sobie odpowiedzieć na pytanie czym jest owa zdolność kredytowa. Zdolność kredytowa oznacza zdolność kredytobiorcy do spłaty kwoty kredytu w ustalonych terminach płatności. Tylko osoba, która dysponuje odpowiednio dobrą zdolnością kredytową może liczyć na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Jakie czynniki mają wpływ na ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy i w jaki sposób można ją poprawić tak, by otrzymać oczekiwany kredyt hipoteczny czy inne zobowiązanie?

Najkrócej rzecz ujmując, zdolność kredytowa to wynik odjęcia wszystkich zobowiązań kredytobiorcy od jego wszystkich dochodów netto. Warto jednak mieć na uwadze, że jest to jedynie najprostsze wyjaśnienie tego terminu, a w rzeczywistości wpływ na nią ma wiele różnych czynników.

Zdecydowanie najważniejszym z nich jest wysokość oraz regularność dochodów osiąganych przez kredytobiorcę. Oczywistym jest, że im większe są dochody przez niego osiągane w każdym miesiącu, tym lepsza jest jego sytuacja i na tym lepsze warunki kredytu może liczyć. Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała rekomendację (T), która mówi, że osoba, która stara się o kredyt, zarabiając jednocześnie mniej niż średnia krajowa, nie może osiągnąć kredytu z miesięczną ratą większą niż 50 procent jego miesięcznego dochodu netto. Osoby zarabiające powyżej średniej krajowej, mogą liczyć na nawet 60 procent.

Duże znaczenie oprócz wysokości dochodów ma także jednak ich regularność. Banki badając zdolność kredytową klienta wyciągają bowiem średnią z dochodów osiąganych w ostatnich 3, 6, 12 czy nawet 24 miesiącach. Ostatni przypadek najczęściej ma miejsce w sytuacji, gdy kredytobiorca pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej.

No właśnie, nie bez znaczenia jest także forma umowy na podstawie której kredytobiorca osiąga swoje dochody. Szczególnie istotne jest to w przypadku kredytów hipotecznych oraz innych zobowiązań długoterminowych. W zdecydowanie najlepszej sytuacji są osoby, które pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Taka forma zatrudnienia daje bankowi największe bezpieczeństwo, dlatego kredytobiorcy tacy mogą liczyć na najlepsze warunki kredytu. W takich przypadkach banki obliczają zdolność kredytową na podstawie średnich dochodów z ostatnich 3 lub 6 miesięcy.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony mogą liczyć na kredyt, jednak często muszą dostarczyć do banku dodatkowe zaświadczenie od pracodawcy o braku przeciwwskazań do przedłużenia umowy po zakończeniu obecnej. Nieco trudniej mają osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenie. Osoby takie muszą udowodnić, że notują dochody na ich podstawie od np. 24 miesięcy i w najbliższym czasie nie powinno się to zmienić.

Widać więc, że zdecydowanie najlepszym sposobem na polepszenie swojej zdolności kredytowej jest praca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Praca, dodajmy, jak najlepiej płatna. W takim przypadku można liczyć na dobrą ocenę tego aspekty zdolności kredytowej.

To jednak nie wszystko. Na ocenę zdolności kredytowej oprócz dochodów, wpływ mają także zobowiązania kredytobiorcy oraz jego historia kredytowa. Należy się więc liczyć z tym, że w przypadku posiadania karty kredytowej czy limitu na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, zdolność kredytowa zostanie obniżona. Co więcej, w większości przypadków posiadanie takich „zobowiązań” obciąża zdolność kredytową nawet wtedy, gdy nie są one w jakikolwiek sposób wykorzystywane. Przed udaniem się po kredyt hipoteczny warto więc zlikwidować wszystkie karty kredytowe i limity na rachunku jakie się posiada, a także postarać się pozbyć wszystkich innych zobowiązań kredytowych. Mogą one bowiem znacząco obniżyć zdolność kredytową nawet wtedy, gdy posiada się bardzo wysokie dochody.

Bardzo duże znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej ma także historia kredytowa, którą banki uzyskują w Biurze Informacji Kredytowej. Jest to instytucja, która gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje dotyczące wszystkich zobowiązań zaciąganych w polskich bankach i SKOK-ach. W bazie BIK znajdują się więc informacje o wszystkich kredytach, pożyczkach, kartach kredytowych czy zakupach ratalnych. Biuro Informacji Kredytowej przez 5 lat może gromadzić informacje o nierzetelnie spłacanych zobowiązaniach i to bez zgody kredytobiorcy. W ten sposób banki mogą łatwo sprawdzić czy ich potencjalny klient w przeszłości terminowo wywiązywał się ze swoich zobowiązań.

Osoby, które w przeszłości nie miały żadnych problemów ze spłatą długów i robiły to zawsze terminowo, powinny udzielić zgody dla BIK na udostępnianie informacji ich dotyczących. W ten sposób buduje się bowiem pozytywną historię kredytową, a bank widząc, że dana osoba w przeszłości swoje zobowiązania spłacała rzetelnie, może udzielić jej kredytu na lepszych warunkach.

To jednak nie wszystkie aspekty mające wpływ na ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy. Banki biorą pod uwagę także inne zobowiązania i koszty stałe, takie jak koszty utrzymania gospodarstwa domowego, alimenty, składki inwestycyjne czy koszty otrzymania samochodu. Przed udaniem się do banku z chęcią uzyskania kredytu warto więc w jak największym stopniu ograniczyć takie koszty.

doradca finansowy krzysztof szymański

Więcej porad znajdziesz na stronie http://finatio.pl/blog

Znaczenie ma także wiek, stan cywilny, wykształcenie czy posiadane potomstwo. Osoba, która jest jedynym żywicielem rodziny, w której znajduje się np. troje dzieci, musi liczyć się z tym, że jej zdolność kredytowa będzie mniejsza niż osoby zarabiającej tyle samo, ale posiadającej tylko jedno dziecko. Posiadanie większej liczby dzieci jest za to atutem w przypadku starań o kredyt z dopłatą w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Osoby z potomstwem mogą bowiem liczyć na większe dofinansowanie do zaciąganego zobowiązania.

Zwiększyć zdolność kredytowa można także dzięki dołączenie do kredytu innych kredytobiorców. Konieczne jest jednak to, by osiągały one jak najwyższe dochody, które mogą zostać uwzględnione przez bank, a także żeby nie były zbyt wiekowe. Wzięcie kredytu np. z rodzicami może być dobre ze względu na ich wysokie dochody, ale wprowadza ograniczenia w postaci maksymalnego okresu kredytowania, który uzależniony jest od wieku najstarszego z kredytobiorców. A warto przy tym pamiętać, że im dłuższy jest okres kredytowania, tym lepsza jest ocena zdolności kredytowej klienta.

Na ocenę zdolności kredytowej klienta mogą mieć także wpływ takie aspekty jak wysokość wkładu własnego czy rodzaj rat. Im większy wkład własnym tym lepiej, gdyż maleje wysokość kredytu jaki klient chce zaciągnąć, a tym samym rośnie jego zdolność kredytowa. Osoby, które za wszelką cenę chcą zwiększyć swoją zdolność powinny także wybrać rat równe zamiast malejących, gdyż w przypadku tych drugich, ich wysokość na początkowym okresie jest znacznie wyższa, co obniża zdolność kredytową.